Multimodální přeprava

Multimodální přeprava

Podnikání na vzdálené, povětšinou zámořské trhy je nedílně spjato s rostoucími nároky na zajištění přepravy zboží. Stále častěji dochází k nutnosti zajistit přepravu do destinací, do kterých ji nelze zajistit jedním dopravním prostředkem, ale v kombinací minimálně dvou, povětšinou i více druhů. Takové provedení dopravy, v níž dochází k zapojení alespoň dvou nebo více dopravních prostředků, označujeme jako multimodální, jestliže na celou jeho dopravu je jejím organizátorem vystaven jediný dopravní dokument.

Multimodální přepravní podmínky se opírají o pravidla UNCTAD/ICC - byly vydány již v roce 1992.V souladu s těmito pravidly byl organizací FIATA vydán vzor multimodálního konosamentu označeného FIATA FBL, s tím, že vystavovat takový dokument může pouze oprávněný zasílatel po náležitém splnění podmínek vyhlášených federací FIATA. Na podkladě pravidel UNCTAD/ICC vydala zájmová rejdařská organizace BIMCO / The Baltic and International Maritime Council Copenhagen/ rovněž svůj vzorový dokument: Jde o námořní nákladní list označený pod názvem Multimodal Transport Waybill pod kódovaným označením MULTIWAYBILL 95.

Konosament FIATA FBL je plnohodnotným obchodovatelným dokumentem a plní funkci cenného papíru. MULTIWAYBILL 95 je však pouze dokumentem dispozičním a bývá vystavován jako námořní nákladní list s funkcí legitimačního dokumentu.

Uzavřená multimodální přepravní smlouva představuje jedinou smlouvu o přepravě zboží prováděnou nejméně dvěma rozdílnými způsoby dopravy.Firma Intranscom spol. s r.o. úzce spolupracuje s dopravními organizacemi, které plní funki operátorů multimodální přepravy. Ony také /každá osoba/, které uzavřou přepravní smlouvu multimodální přepravy přejímají plnou odpovědnost vyplývající z jejího provádění ako dopravci.Operátor nese odpovědnost za úkony a opomenutí svých zaměstnanců nebo agentů, jejichž služeb využívá k plnění přepravní smlouvy, jako by šlo o jeho vlastní úkony nebo opomenutí. Operátor je odpovědný za ztrátu a poškození zboží, jakož i za opožděné dodání, pokud okolnosti, které zavinily ztrátu, poškození nebo opožděné dodání, nastaly po dobu, kdy zboží bylo v jeho péči a pokud prokáže, že nedošlo k opomenutí nebo k zanedbání jeho vlastním nebo zaměstnanců nebo agentů, jejichž služeb využil k plnění přepravní smlouvy.V praxi se realizují multimodální přepravy dle tzv.Hamburgských pravidel, jestliže část z těchto přeprav se uskuteční po moři. Použití pravidel má kogentní formu např. v tom, že je delší promlčecí doba : Používají se 4 typy dokumentů - s nimi se musí potenciální zájemce o realizací multimodální přepravy v jeho vlastním zájmu podrobně seznámit.Firma Intranscom spol. s r.o. nabízí svým partnerům v tomto směru účinnou poradenskou pomoc.

Při multimodálních přepravách se povětšinou využívá KOMBINOVANÉ DOPRAVY za kterou se považuje přeprava nákladů v téže přepravní jednotce nebo silničním vozidle s využitím několika druhů dopravy, kde nedochází k překládce zboží - nákladů / při změně dopravního prostředku/, ale pouze přepravní jednotky nebo silničního vozidla.Cílem kombinované dopravy je provádět přepravu nákladů tzv. "z domu do domu", a to racionálním využitím jednotlivých druhů dopravy v jejich účelné kombinaci tak, aby větší část přepravy byla uskutečněna po železnici, vnitrozemských vodních cestách nebo po moři a aby jen počáteční úsek - svoz a konečná část- rozvoz, ta nejkratší, byla prováděna po silnici.K tomu se využívají unifikované přepravní jednotky, které tvoří škála kontejnerů / hlavně 20´ a 40´/, výměnné nástavby, silniční návěsy, kontejnerové vlaky, přeprava kontejnerů po vodě apod.