Námořní a říční doprava

Vnitrozemská vodní a námořní doprava

Vnitrozemskou říční vodní dopravou rozumíme dopravu na vnitrozemských vodních cestách. Tato doprava je vhodná pro přepravu substrátů, u kterých není rozhodující rychlost přepravy, tzn.především pro přepravu hromadného sypkého a tekutého zboží a je mimořádně vhodná právě pro přepravu těžkých a nadrozměrových nákladů. Jde o dopravu , která způsobuje nejmenší škody na životním prostředí.Vnitrozemská vodní doprava se na českém zahraničním obchodu podílí pouze 1,5 - 2 procenty, zatímco v Evropě se po vnitrozemských vodních cestách realizuje kolem cca 40 % přeprav.

V současné době lze pro mezinárodní přepravu zboží využít pouze řeku Labe.Tento vodní tok spojuje ČR s Německem.

Další rozvoj přeprav na této vodní cestě je především závislý na zlepšení plavebních podmínek na celém úseku od státní hranice ČR po Magdeburk a také na úseku mezi Střekovem a státní hranicí / příp. výstavba dvou jezů a plavebních komor s cílem vytvořit podmínky pro ponor 1,40 m po celý rok !?/.

Využitím MLK /Mittellandkanal/ a následných vodních cest lze dosáhnout Wesery a dolnosaských přístavů a rýnského Diusburgu.Odtud lze přepravovat zboží plavidly proti proudu Rýna buď až do Basileje nebo z Mainzu na RMDK / Rhein-Main-Donau-Kanal/ a odtud na Donau.Po proudu lze dosáhnout přístavů v Beneluxu / též ARA= Antwerpy, Rotterdam, Amsterdam/. Využitím EHK / Elbe-Havel-Kanal/ a následných vodních cest lze dosáhnout Berlina a Odry včetně baltského přístavu Štětín. Z Lauenburgu je Elbe-Lübeck kanálem ELK přístupný baltský přístav Lübeck.Z Hamburgu je možná přeprava zboží až do námořního přístavu Cuxhavenu a Kielským kanálem do baltského přístavu Kiel.

Pro překlad těžkých a nadrozměrných nákladů jsou vybaveny veřejný přístav Přístav Mělník a závodový přístav Lovosice-Prosmyky.

Pro překlad zboží pro různé zákazníky se využívají zejména veřejné přístavy Přístav Děčín - část Loubí, Přístav Ústí nad Labem- část Krásné Březno a Přístav Praha - Holešovice, které mají vlečkové napojení na dopravní siť Českých drah s pravidelným provozem.

Ze získaných zkušeností se ponejvíce v našich podmínkách využívají mimo výše uvedené přístavy především německé přístavy Brémy,Bremerhaven, Hamburg, Rostock, Sassnitz, Travemünde , holandský Rotterdam, belgický Zeebrugge, Antwerpen a Oestende.Z Francie do Velké Británie jsou to přístavy Calais a Dover / současně trajekty/. Na Slovensku to je přístav Bratislava - tzv. těžká poloha, slovinský Koper, z polských přístavů Szczecin, Gdaňsk, Gdynia a Swinoujšcie.

Povětšinou navazující námořní doprava v uvedených mořských přístavech je charakterizována udržováním pravidelného námořního spojení v určité oblasti lodními
společnostmi podle jízdního řádu, ang. Sailing List.

Jedná se o tzv. LINIOVOU DOPRAVU.

Doprava se provozuje mezi stanovenými přístavy podle předem známých podmínek za úhradu dopravného, jehož výše je určována tarifem.Kvalita takové služby je hodnocena podle úrovně pravidelnosti, rychlosti, technického vybavení lodi a spolehlivosti odjezdů, které jsou publikovány v jízdním řádu.Liniová doprava se uplatňuje především v přepravách kusových zásilek přepravovaných buď konvenčně nebo v kontejnerech.

Konvenční liniová doprava je určena především pro přepravu kusového zboží, které je balené v bednách, kartonech, latění, pytlích, žocích, sudech, barelech nebo dodávané v různých formách nebalené.Tonáž používaná pro tento typ přepravy je zpravidla vybavena několika mezipalubami. V jízdních řádech je tonáž určená a způsobilá pro přepravu tohoto druhu nákladu označována jako konvenční, angl.zkratkou cony.

Kontejnerová liniová doprava je provozována loděmi, které jsou pro přepravu kontejnerů zvlášť konstruovány.V jízdních řádech jsou označovány buď zkratkou C nebo FCL. Výklad a význam používaných zkratek FCL a LCL se uvádí podrobněji.

 • FCL/FCL - full container load - celokontejnerový náklad Odesílatel má k dispozici celý kontejnerový prostor. Za nakládku a vykládku není rejdař odpovědný, neboť probíhá zcela mimo rejdařovu kontrolu
 • FCL/LCL - full container load/ less than container load Odesílatel má k dispozici celý kontejnerový prostor, odpovídá za nakládku zboží do tohoto kontejneru, které je určeno více příjemcům, kterým zboží dodává rejdař, který je odpovědný za vykládku kontejneru
 • LCL/FCL - less than container load / full container load dílčí kontejnerové náklady/ celokontejnerový náklad Zboží od různých odesílatelů, které je nakládáno do kontejneru rejdařem, který odpovídá za nakládku, je rejdařem dodáváno v tomto kontejneru příjemci /jednomu/, který odpovídá za jeho vykládku
 • LCL/LCL - less than container load/ less than container load dílčí kontejnerové náklady při nakládce i vykládce Přichází v úvahu při nakládce zboží od různých dodavatelů pro různé příjemce, na které jsou vystavovány samostatné konosamenty. Za nakládku i vykládku kontejneru odpovídá rejdař

V liniovém provozu jsou rovněž lodi způsobilé pro přepravu jak konvenčního, tak i kontejnerového nákladu nebo těžkých a rozměrných kusů /přepravovaných na speciálních kolových podvozcích, tzv. trailerech/ a dále lodi umožŃující přepravu motorových kolových vozidel po jejich vlastní ose tím, že jsou vybaveny sklopnou palubou. Jsou označovány zkratkou RO/RO, znamenající angl. Roll on/ Roll off.

Nasazení velkých kontejnerových lodí, jejichž rozměry a ponor vyžadují náročné vybudování přístavních podmínek / jejich délka je 250-300 m, šířka 45-50 m , ponor 16,5 - 17 m/ vede k obsluze pouze několika vybraných přístavů, schopných takovou tonáž manipulovat. Tyto přístavy jsou označovány jako základní, angl. hub ports a do nich jsou náklady z ostatních přístavů sváženy menšími kontejnerovými loděmi, které se nazývají angl. feeders.

Vysoké investiční nároky a rostoucí konkurenční boj vedly záhy ke sdružování provozovatelů námořní liniové dopravy.Vedoucí postavení zaujímají velké společnosti, koncerny,kartely usilující ve sféře svého podnikání o maximální omezení konkurence a zajištění výlučného postavení na trhu.Vytvořily se monopoly, označované jako konference.

Gentleman Agreement představuje určité neformální sdružení provozovatel, kteří se dohodli na dodržování určitých stejných sazeb, rabatů, odjezdů z určitých přístavů a na poskytování slev. Účasníci takové dohody provozují dopravu svým jménemna na svůj účet, nejsou právně vázáni, takže nedodržením dohody nevzniká právní nárok. Zájem na dodržování dohody je ovšem dán společným úsilím o posílení konkurenční pozice na trhu.

Důležité pro potenciální zákazníky námořní dopravy je podrobně se seznámit s určitým druhem a zejména pravidly kartelu liniových společností provozujících pravidelnou dopravu v určité relaci, t,j, do předem stanovených přístavů nabo určité oblasti.

Dnes se u zákazníků povětšinou uplatňuje systém nabízení netto sazeb, t.j. dopravného sníženého o poskytnutou slevu, dále tzv. joint service / společný provoz několika linek na určitém úseku s cílem docílit lepšího a účinnějšího podchycení nabídky nákladů, např. na společný účet, společného používání agentské sítě, společného využívání dopravních služeb pro svoz a rozvoz zboží/.

Pool systém představuje nejužší formu sdružení provozovatelů námořní dopravy. Na rozdíl od dvou předchozích forem, kde jednotliví provozovatelé podnikají svým jménem a na svůj účet - v poolu podnikají na účet společný.

V poslední době se uplatňuje forma společného podnikání - konsorcia. Cílem je poskytovat komplexní služby- neomezující se pouze na nabídku námořní dopravy, ale v zájmu konsorcia je nabízet především logistické služby, zahrnující všechny úkony související nejen s námořní a kontinentální dopravou, ale i manipulací zboží, týkající se např.skladování, třídění, kompletace, ale i pojištění popř. i jiné další podle požadavků přepravců.Zkušenosti z posledního období potvrzují slábnoucí postavení konferencí spoluprací s tzv. tolerovanými outsidery angl.tolerated outsider.

Dopravné v námořní liniové dopravě představuje odměnu za přepravu zásilky z přístavu odeslání do přístavu určení. Jeho výše je určována námořními tarify. Tarify jsou neveřejné a jsou k dispozici pouze agentům liniových společností, kteří jsou povinni s nimi zacházet jako s důvěrným materiálem. Mají zpravidla tyto části:

Všeobecné podmínky, abecední seznam zboží s udáním sazeb a zvláštní ustanovení.

Všeobecné podmínky obvykle obsahují:

 • přepravní oblast pro kterou platí. Zahrnuje základní přístavy, angl.base ports a opční přístavy - optional ports
 • jednotku, za kterou se počítá námořní dopravné:
 • 1. a to za konvenční zásilky / za freight ton = 1 FRT / cbm/, tzn. podle její rozměrnosti, objemu nebo hmotnosti v t nebo z hodnoty zboží, označované ad valorem
  Rejdař si zpravidla vyhrazuje kriterium, podle kterého bude dopravné účtovat.
  2. pro kontejnerové zásilky : buď dvacetistopý / 20 ´/ nebo čtyřicetistopý kontejner/ 40´/ popř. TEU a FEU

 • c/ vymezení dopravní podmínky - liner terms / v sazbě námořního dopravného jsou započítány úkony spojené s nakládkou zboží do lodi, jeho uložení v lodním prostoru, vlastní přeprava a vyložení zboží v přístavu vykládky /
 • přirážky k sazbám, angl. surcharges se účtují k základním tarifním sazbám
 • minimální dopravné, které se účtuje za malé zásilky, na které požaduje naloďovatel vystaveni konosamentu nebo námořního nákladního listu
 • placení námořního dopravného je stanoveno v určitých měnách, zpravidla ve měně tarifu. Tarif stanovuje splatnost dopravného předem, t.j.po nalodění nebo v přístavu určení. Dopravné zaplacené předem se označuje v konosamentu angl. Freight prepaid splatné v přístavu určení zněním angl. Freight payable at destination nebo Freight collect.
 • rabatní systém - např.v současné době jsou poskytovány okamžité rabaty,angl.cash rebate, představující okamžité snížení dopravného o určité procento. Mnohdy se o rabatu nemluví a dopravné je nabízeno jednoduše na tzv. netto bázi.

Knihování lodního prostoru

Požadavek přepravy zboží na určitém odjezdu lodi z konkrétního přístavu nalodění do přístavu určení je třeba předem objednat.To se děje úkonem zvaným knihování lodního prostoru, angl. booking. Sjednané podmínky se potvrzují knihovacím dopisem, angl. Booking letter nebo Booking note. V plavebních jízdních řádech, angl. sailling list, publikovanými liniovými společnostmi jsou uváděny všechny důležité podrobnosti pro odesílatele- naloďovatele.Nejdůležitější jsou však ze zkušeností především adresy agentů, kteří jsou oprávněni zastupovat liniovou společnost a bezpodmínečný kontakt s nimi !!!

Průkazní listinou o existenci a podmínkách přepravní smlouvy je v námořní liniové dopravě především náložný list, angl. Bill of Lading nebo německy Konosament, na jehož rubu jsou uvedeny přepravní podmínky. Náložný list, v praxi běžně označovaný termínem konosament je převoditelným, obchodovatelným cenným papírem znějícím na zboží, pokud je vystaven na řad. Může být vystaven: na doručitele, angl.Bearer, na jméno určité osoby, angl. Named, na řad, angl. To Order.

Práva z náložného listu /konosamentu/ se převádějí, pokud je vystaven:

 • na doručitele předáním osobě, která má tato práva nabýt
 • na jméno osobě v něm jmenované nebo jiné podle ustanovení o postoupení pohledávky/cessi/
 • na řad vyplněným nebo nevyplněným rubopisem. Pokud není uvedeno na čí řad, platí, že je vydán na řad odesílatele / naloďovatele /, angl. shipper

Právo domáhat se vydání zásilky má v případě vystavení náložného listu/konosamentu:

 • na doručitele první osoba, která náložný list/konosament/ předloží dopravci
 • na jméno : osoba v něm uvedená
 • na řad : osoba, na řad které byl náložný list/konosament/vystaven, nebyli-li převeden rubopisem, nebo byli, pak osoba, která je uvedena jako poslední v nepřerušené řadě rubopisů anebo doručitel náložného listu/konosamentu s posledním, nevyplněným /bianco/ rubopisem

Náložný list / konosament / představuje buď potvrzení o převzetí zboží k nalodění, angl. Received for Shipment B/L anebo potvrzení o skutečném nalodění, angl. Actually Shipped on Board B/L. Po uskutečněném nalodění se může náložný list změnit na palubní náložný list/konosament/ s vyznačením data, jména lodi a přístavu popř. podpisu představitele lodi. Např. Actually shipped on board of MV Elisabeth at port of Hamburg on 27.05. 2013 V tzv. krátkých relacích a v případech dovozu zboží, kdy dovozce/příjemce nemá zájem na event. prodeji plovoucího zboží se v poslední době rozšířilo vystavování námořního nákladního listu, angl.Sea Waybill. Tento nepředstavuje cenný papír, není dokumentem obchodovatelným a slouží tak, jako je tomu v jiných dopravních odvětvích jako nákladní list,t.j. dokument legitimační. Stejnou funkci plní dokument označovaný jako Express Cargo Bill. Odpovědnost dopravce v liniové dopravě je uvedena na rubu náložného listu/konosamentu jako součást přepravních podmínek. Hranice odpovědnosti dopravců není stejná a je určena vlajkou lodi, resp. státní příslušností rejdaře podle toho k jaké mezinárodní úmluvě přistoupil stát, pod jehož vlajkou lo´d pluje, ale i místem, kde byl dokument vystaven / viz Hamburská pravidla /
Na rozdíl od liniové dopravy je TRAMPOVÁ DOPRAVA, angl. Tramp Shipping provozována bez vymezené přepravní oblasti, bez předem stanoveného jízdního řádu., bez vyhlášeného, publikovaného tarifu dopravních sazeb a dopravné je sjednáváno případ od případu podle situace na trhu.Trampová doprava se uplatňuje především v přepravách hromadných nákladů, jako je obilí,uhlí,rudy,fosfáty,pyrity,železo, železný šrot, řezivo, umělá hnojiva, cukr, cement, volně ložené tekutiny apod., kdy přichází v úvahu přeprava celolodních nákladů.

Přepravní podmínky v trampové dopravě jsou uvedeny v dokumentu, který se nazývá angl. Charter Party /zkr.C/P/, který podle našeho Obchodního zákoníku odpovídá buď Smlouvě o provozu dopravního prostředku nebo Smlouvě o nájmu dopravního prostředku.

V praxi dochází ke sjednávání těchto smluv:

 • o provozu lodi buď na dobu, angl. Time Charter, nebo na jízdu, angl.Voyage nebo Tip Charter nebo na několik jízd ve stejném směru označované jako konsekutivní, angl. Consecutive Charter
 • o nájmu lodi bez posádky, angl. Bare Boat Charter nebo Demise Charter Smluvními stranami v těchto smlouvách jsou na jedné straně objednavatel nebo nájemce, angl. Charterer, na straně druhé provozovatel nebo pronajímatel dopravního prostředku, angl. Owner nebo Carrier. Sjednávání podmínek C/P probíhá zřídka přímo mezi smluvními stranami, ale mnohem častěji zapojením prostředníků vystupujících jako agenti nebo makléři, kteří pak na základě prověření smluvních stran podepisují C/P s poznámkou angl. as Agent nebo as Broker only.

Za hlavní podmínky Charter Party, které lze označovat jako náležitosti smlouvy jsou:

 • označení a určení smluvních stran, jméno lodi a její vlajka, klasifikace lodi, způsobilost lodi k plavbě a k přepravě určitého nákladu, označení druhu a množství nákladu, určení přístavu, popř. místa nakládky a vykládky lodi, vymezení podmínek pro nakládku a vykládku lodi, určení námořního dopravného / v dopravném není zpravidla zahrnuta nakládka, vykládka a ukládka zboží v lodním prostoru/, stanovení odměny zprostředkovateli, způsob řešení sporů, postup při vzniku společné havarie