Silniční přeprava celovozová

Vnitrostátní a mezinárodní nákladní silniční přeprava - celovozové zásilky

Firma INTRANSCOM spol. s r.o. zajišťuje pro svoje potenciální partnery - zákazníky vnitrostátní a mezinárodní nákladní silniční přepravu v úzké součinnosti s domácími i zahraničními dopravci vozidly nad 3,5 tuny.

Organizace celovozových zásilek, povětšinou kamionovými soupravami spočívá v tom, že firma-jako zasílatel- podle podmínek, které si určuje zákazník / odesílatel anebo příjemce zboží/ vybere ve prospěch svého zákazníka - příkazce vhodnou dopravní firmu vybavenou příslušnou dopravní technikou, povětšinou zaplachtovanými silničními soupravami o délce 13,6 m.

Firma je vedena úsilím zajistit ve prospěch svého příkazce toho nejvýhodnějšího a zejména pečlivého dopravce, který provozuje dopravu s patřičnou odbornou péčí.

Firma jako zasílatel je vedena tím,aby byla ve prospěch zákazníka zajištěna především na prvním místě kvalita v provedení přepravy, dodržení dodacích lhůt, komplexnost při zajištění navazujích služeb při nakládce, vykládce resp. překládce zboží.

Firma nabízí svým potencionálním partnerům flexibilitu, odbornost, efektivnost a variabilitu při výběru nejvýhodnějšího dopravce, přepravní cesty, dopravního prostředku a nabízené ceny za realizovanou přepravu.

Mezinárodní silniční nákladní doprava je doprava, při níž místo výchozí a místo cílové leží na území dvou různých států anebo doprava, při níž místo výchozí a cílové sice leží na území téhož státu, ale část jízdy se uskuteční na území jiného státu.

Firma realizuje mezinárodní dopravu se smluvními dopravci na podkladě Přepravní smlouvy v mezinárodní silniční dopravě nákladů v duchu obsahu výkladu a textů Úmluvy CMR. Dokladem o uzavření smlouvy podle Úmluvy CMR je mezinárodní nákladní list CMR. Nákladní list povětšinou vyplňuje odesílatel zboží a potvrzuje jej dopravce nebo zasílatel. Dopravce odpovídá za úplnou nebo částečnou ztrátu a poškození zásilky od jejího převzetí do předání oprávněnému příjemci.Promlčecí lhůta je jednoroční doba.Pokud je dohodnutý zvláštní zájem na dodání potvrzený v mezinárodním nákladním listu CMR může být uplatněn nárok i na ušlý zisk.

Vlastní organizace realizace celovozových zásilek ze strany firmy Intranscom spol. s r.o. spočívá v tom, že firma jako zasílatel dle podmínek, které určí zákazník- příkazce / odesílatel anebo příjemce/ vybere vhodnou dopravní firmu, optimální dopravní cestu,stanoví časový průběh přepravy a dopravní prostředek, kterým se přeprava uskuteční.Současně se svým příkazcem projedná a zprostředkuje veškeré navazující přepravní operace při nakládce res. vykládce zboží.Ve formě navržených variant řešení nabídne pak svému příkazci v jeho nejvyšší prospěch nejoptimálnější řešení jeho přepravního požadavku. Od svých příkazců potřebuje proto znát základní informace, které se stanou obsahem zasílatelské smlouvy a následného zasílatelského příkazu.Např. veškeré rozměry přepravovaného nákladu, hmotnost, objem, způsob balení, požadavky na další služby, časový průběh přepravy atd.

Firma Intranscom spol. s r.o. může pak provést po předchozím projednání se zákazníkem přepravu jako C.T. anebo C.E. / viz profil firmy/ při plném využití dodacích podminek dle Incoterms 2010.