Silniční přeprava nadměrná

Přeprava těžkých a nadrozměrných nákladů

Na základě přísl.§§ zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Ministrstvo dopravy a spojů / dále MDS/ povoluje zvláštní užívání silnic formou přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou vyhláškou Ministerstva dopravy č.102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů / č.299 / 1996 Sb., č.4/1998 Sb., atd.

Povolování přeprav zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou vyhláškou MD č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů/dále jen "povolování přeprav nadměrných nákladů"/ je v České republice prováděno na základě § 25 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů jednotlivými silničními správními orgány, který,i jsou dle § 40 citovaného právního předpisu:

 • obecní úřad - na místních komunikacích a veřejně přístupových účelových komunikacích
 • obecní úřad obce s rozšířenou působností - na silnicích II. a III. tříd pokud trasa přepravy nepřesáhne územní obvod obce s rozšířenou působností
 • krajský úřad - na silnicích I.,II., a III. tříd / mimo dálnice a rychlostní silnice/ pokud trasa přepravy nepřesáhne územní obvod jednoho kraje
 • ministerstvo dopravy - v případech,že trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje

Pokud vozidlo nebo souprava překročí míry stanovené vyhl.č. 341/2002 Sb., je nutné povolení k přepravě nadměrného nákladu, které je zpoplatněno dle zákona č.368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Údaje potřebné k vydání povolení jsou stanoveny § 40 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jsou obsahem vzoru tiskopisu žádosti / /viz příloha /

Předmětná činnost je vykonávána formou rozhodnutí / dle zákona č.71/1967 Sb., o správním řízení /správní řád/ a v rozsahu ustanovení § 25 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 40 vyhlášky MDS č. 104 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Pracovníci pověření ředitelem odboru pozemních komunikací MDS k vydávání povolení k přepravě nadměrných nákladů odpovídají za odborné vypracování všech údajů v rozhodnutí po věcné stránce, což stvrzují svým podpisem.

Limity rozměrů:

Největší povolená délka

 • jednotlivého vozidla s vyjímkou autobusu a návěsu 12,00 metru
 • soupravy tahače s návěsem 16,50 metru
 • soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem 18,75 metru
 • soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem kategorie O4 určeným pro přepravu vozidel 20,75 metru
 • soupravy se dvěma přívěsy nebo s návěsem a jedním přívěsem 22,00 metru

Největší povolená šířka

 • vozidel kategorie N /motor.vozidla,která mají nejméně 4 kolaa používají se pro dopravu nákladů/ 2,55 metru
 • vozidel s tepelně izolovanou nástavbou, u které je tloušťka stěn větší než 45 mm 2,60 metru

Největší povolená výška

 • vozidel / včetně sběračů tramvají a trolejbusů v nejnižší pracovní poloze 4, 00 metru
 • vozidel kategorie N 3/ vozidlo, jehož nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg /, O 4 / přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převy-
  šuje 10 000 kg/ , určených pro přepravu vozidel 4,20 metru

Největší povolené hmotnosti /limitní/ silničních vozidel,zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy

Největší povolené hmotnosti na nápravu vozidla nesmí překročit:

 • u jednotlivé nápravy 10,00 tuny
 • u jednotlivé hnací nápravy 11,50 tuny
 • u dvojnápravy motorových vozidel součat zatížení obou náprav dvojnápravy nesmí překročit při jejich dílčím rozvoru:
 • do 1,0 metru 11,50 tuny
 • od 1,0 m a méně než 1,3 metru 16,00 tuny
 • od 1,3 m s méně než 1,8 metru 18,00 tuny
 • od 1,3 m a méně než 1,8 m, je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik a vzduchovým pérováním nebo pérováním uznaným za rovnocenné nebo pokud je každá hnací náprava opatřena dvojitou montáží pneumatik a maximální zatížení na nápravu nepřekročí 9,50 tuny 19,00 tuny
 • u dvojnápravy přípojných vozidel součet zatížení obou náprav dvojnápravy nesmí překročit při jejím dílčím rozvoru
 • do 1,0 metru 11,00 tuny
 • od 1,0 m a méně než 1,3 metru 16,00 tuny
 • od 1,3 m a méně než 1,8 metru 18,00 tuny 1,8 m nebo více 20,00 tuny
 • u trojnápravy přípojných vozidel součet zatížení tří náprav trojnápravy nesmí překročit při jejich dílčím rozvoru jednotlivých náprav
 • do 1,3 m včetně 21,00 tuny
 • nad 1,3 m do 1,4 m včetně 24,00 tuny

Pozn. Dvojnápravou se rozumí dvě za sebou umístěné nápravy, jejichž středy jsou při přípustné hmotnosti od sebe vzdáleny /dílčí rozvor/ nejvýše 1,8 m Trojnápravou se rozumí tři za sebou umístěné nápravy, jejichž součet dílčích rozvorů činí nejvýše 2,8 m.

Největší povolená hmotnost silničních vozidel nesmí překročit:

 • u motorových vozidel se dvěma nápravami 18,00 tuny
 • u motorových vozidel se třemi nápravami 25,00 tuny

Pozn. Je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik a vzduchovým pérováním nebo pérováním uznaným za rovnocenné nebo pokud je každá hnací náprava opatřena dvojitou montáží pneumatik a maximální zatížení na nápravu nepřekročí 9,50 tuny 26,00 tuny

 • u motorových vozidel se čtyřmi a více nápravami 32,00 tuny
 • u přívěsů se dvěma nápravami 18,00 tuny
 • u přívěsů se třemi nápravami 24,00 tuny
 • u přívěsů se čtyřmi a více nápravami 32,00 tuny
 • u dvoučlánkových kloubových autobusů 28,00 tuny
 • u tříčlánkových kloubových autobusů 32,00 tuny
 • u jízdních souprav 48,00 tuny
 • u pásových vozidel 18,00 tuny

Největší povolená hmotnost vozidla nesmí překročit hodnotu největší technicky přípustné hmotnosti vozidla.Největší povolená hmotnost jízdní soupravy nesmí překročit hodnotu největší technický přípustné hmotnosti jízdní soupravy.Největší povolená hmotnost na nápravu nesmí překročit hodnotu největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu.

Okamžitá hmotnost vozidla /soupravy/ nesmí překročit největší povolenou hmotnost vozidla /soupravy/. V případě znečištění / např. bláto, sníh, voda atp./ se připouští překročení největší povolené hmotnosti vozidla /soupravy/ maximálně o 3 %.

Pro používání vozidel a souprav, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje největší povolenou hmotnost nebo u nichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje největší povolenou hmotnost na nápravu, platí zvláštní právní předpis obsažený v zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Hmotnost připadající na řízenou nápravu /nápravy/ motorového vozidla kategorie N - měřeno při stání na vodorovné vozovce- nesmí poklesnout pod 20 % okamžité hmotnosti. U vozidel kategorie N se připouštív provozu nerovnoměrnost rozložení okamžité hmotnosti vozidla na kola jednotlivých náprav mezi pravou a levou polovinou, pokud to dovoluje únosnost pneumatiky, nejvýše však 15 % hmotnosti připadající na nápravu. Tato hodnota však může být překročena, pokud výrobce stanoví pro vozidlo a jeho určitou hmotnost rozmezí přípustných poloh těžiště nákladu a uvede tyto údaje v příručce pro uživatele vozidla. Náklad na vozidle / i v soupravě/ musí být rovnoměrně rozložen a řádně zajištěn vhodným technickým zařízením proti pohybu. Pokud je k připevnění nákladu použita poutací a upínací
souprava /např. řetězy, kurty,lana,klíny apod./ musí být v řádném technickém stavu a vázací síla uvedená na štítku musí odpovídat hmotnosti přepravovaného nákladu.

Při přepravě nadměrného nákladu je žadatel povinen řídit se platnými orávními předpisy upravujícími jak přepravu zboží, provoz na pozemních komunikacích, omezení jízdy některých vozidel, dodržování ustanovení týkající se doby řízení,bezpečnosttních přestávek, doby odpočinku atd., a rovněž podmínkami, které v rozhodnutí stanovil příslušný silniční správní orgán.

Podmínky za kterých je možno uskutečnit přepravu nadměrných nákladů byly stanoveny po dohodě MD s Ministersrtvem vnitra a Policejním prezídiem ČR - Ŕeditelstvím služby dopravní policie a jsou podmíněné celkovými parametry vozidla /soupravy/.

Souprava, která nepřekročí ani jeden z následujících rozměrů:

 • délku 22 m, šířku 3,2 m a výšku 4,5 m bude povolena MD za podmínek, kdy přeprava nesmí být provedena za mlhy, hustého sněžení a špatné sjízdnosti vozovek dle ročního období, souprava bude vybavena příslušným obrysovým a výstražným osvětlením, které bude při jízdě v činnosti, na dálnici a rychlostní komunikaci posádka soupravy umožní bezpečné předjíždění ostatních vozidel. Zpravidla u přepravy soupravy výše uvedených rozměrů nebude stanovena povinnost technického doprovodného vozidla
 • o celkové délce nad 22,01 m do 45,00 m, o šířce nad 3,21 m a do 5,00 m včetně bude povolena za předpokladu, že v uvedených úsecích nebude probíhat žádná uzavírka, která by neumožnila bezpečný průjezd nadrozměrné přepravy a zároveň ovlivnila bezpečné projíždění ostatních vozidel a dále po splnění podmínek předchozího odstavce. Při této přepravě bude silničním správním úřadem předepsána povinnost doprovodu technickým doprovodným vozidlem zpravidla / dle vedení celé přepravní trasy/ jedno doprovodné vozidlo do délky soupravy do 26,00 m a do šířky 4,00 m. Počet doprovodných vozidel je v závislosti na vedení trasy, uzavírkách na trase apod. Stanovení počtu doprovodných vozidel je však plně v kompetenci silničního správního úřadu
 • souprava nad o délce nad 50,00 metrů a nad 5,50 metrů šířky bude povolena pouze s předchozím písemným souhlasem Ministrastva vnitra a Policie ČR / povinnost odsouhlasit přepravu nadměrného nákladu má silniční správní úřad i u souprav překračujících 5,50 m výšky a celkovou hmotnost soupravy nad 150 tun a zároveň po splnění podmínek dle předchozího ustanovení. Souprava s těmito rozměry bude doprovázena minimálně třemi doprovodnými vozidly
 • souprava, která překročí jeden z následujících parametrů : délku nad 45 m, šířku nad 5,50 m, výšku nad 5,5 m anebo celkovou hmotnost nad 150 tun bude povolena zpravidla za asistence Policie ČR a za podmínek uvedených v předchozích odstavcích. Zároveň je silničním správním úřadem předepsána povinnost tří a více doprovodných vozidel

Žadatel je povinen předem vytipovat místa vhodná pro odstavení soupravy a v případě vytvoření kolony vozidel za soupravou - umožnit ostatním účastníkům silničního provozu bezpečné předjetí. V případě,že dopravce požaduje přejezd v koloně, povolí se zpravidla pouze jízda maximálně tří souprav v koloně. Pokud šířka souprav jedoucích v koloně překračuje 3,50 metru je nutný doprovod dvěma doprovodnými vozidly. V případech, kdy žadatelem je zahraniční dopravce, silniční správní úřad předepíše alespoň jedno české doprovodné vozidlo, jehož řidič je oprávněn k výkonu činnosti na území ČR a náležitě je seznámen s trasou přepravy. Motorové vozidlo nebo jízdní souprava při přepravě nadměrného nákladu musí mít za jízdy rozsvícena obrysová a potkávací světla.

Doba platnosti povolení při vnitrostátní dopravě : jednorázová přeprava - max. na 10 pracovních dnů od nabytí právní moci povolení, opakovaná přeprava - max. na tři měsíce od nabytí právní moci povolení. Při mezinárodní dopravě : max. na jeden měsíc od nabytí právní moci povolení. Silniční správní úřad, na základě podané žádosti, posoudí možnost udělení povolení pro opakovanou přepravu s platností na 3 měsíce

Správní poplatky za vydaná povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při přepravě zvlášť těžkých a rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou vyhláškou č.341 /2002 Sb. jsou obsaženy v položce č.35 zákona č. 634/ 2004 Sb. o správních poplatcích.

A. Ve vnitrostátní dopravě

 • přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry 1 200 Kč
 • největší povolenou hmotnost do 60 tun 2 500 Kč
 • největší povolenou hmotnost nad 60 tun a k provedení opakovaných přeprav s největší povolenou hmotností do 60 tun / s platností nejdéle na 3 měsíce od právní moci povolení / 6 000 Kč

B. V mezinárodní dopravě

 • přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry a šířka nepřesáhne 3,5 m 4 500 Kč
 • v ostatních případech
největší povolená hmotnost do 60 tun nad 60 tun nad 80 tun nad 100 tun nad 120 tun nad 150 tun
I. sazba v Kč 6 000 12 000 20 000 30 000 40 000 60 000
Překročení největší povolené hmotnosti na nápravu v % 3 - 10 11 - 20 21 - 30 nad 30
II. sazba v Kč 5 000 15 000 30 000 60 000
Celková šířka v mm nad 3 500 nad 4000 nad 4 500 nad 5 000 nad 5 500
III. sazba v Kč 3 000 6 000 10 000 15 000 20 000
IV. v případě tranzitní dopravy v Kč 25 000

CELKOVÝ POPLATEK : I. + II. + III. + IV.

Osvobození : Od poplatku podle písmen A a B této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se sezonními pracemi v zemědělství.

Výše náhrady za poskytnutí policejního doprovodu:

 • Výše náhrady za poskytnutí policejního doprovodu se stanoví jako součet částky 600 Kč za každý kalendářní den, na který byl policejní doprovod poskytnut a celkové výše dalších nákladů spojených s poskytnutím policejního doprovodu
 • Další náklady spojené s poskytnutím policejního doprovodu jsou:
  a/ 400 Kč za 1 hodinu služby policisty, který se zúčastnil policejního doprovodu
  b/ 15 Kč za 1 kmujetý služebním vozidlem Policie České republiky, které bylo použito při policejním doprovodu
  c/ pořizovací cena materiálu spotřebovaného Policií České republiky při policejním doprovodu, s vyjímkou pohonných hmot

V případech, kdy budete potřebovat zajistit jakoukouliv přepravu těžkých a nadrozměrových přeprav v tuzemsku i do zahraničí, včetně zajištění potřebných povolení a to v kombinacích v železniční, silniční, říční, námořní, letecké a kombinované dopravě dle dodacích parit INCOTERMS 2010 - obraťe se s důvěrou na firmu INTRANSCOM spol.s r.o.

Zádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu (vozidla)