Zasilatelství

Profil obchodní firmy INTRANSCOM spol. s r.o.

Firma má dlouholetou tradici - byla založena již 21.dubna 1993, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9530. Sídlo firmy se nachází na adrese : ul.Pionýrská č.245/7, Brno-Ponava, Královo Pole, PSČ: 602 00. IČO: 47 90 68 63 , DIČ: CZ 47 90 68 63. Po právní formě se jedná o společnost s ručením omezeným.

Předmětem podnikání firmy jsou:

 • obchodní živnost : koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • zasilatelství / vnitrostátní a mezinárodní/
 • provozování cestovní agentury
 • zastupování v celním řízení
 • zprostředkování obchodu
 • poskytování služeb osobního charakteru

Statutárním orgánem je jednatel Ing.Jaroslav Kudláček, nar.27.05.1944 v Brně, který jako jediný za společnost jedná a podepisuje listinné doklady. V osobě jednatele firmy a jeho dalších profesionálních spolupracovníků z celé široké škály zákazníků,dopravců a zasílatelů se firma zabývá především vnitrostátním a mezinárodním zasílatelstvím /Internationale Spedition/.

Tato činnost je současně spojována se komplexním zajištěním logistických služeb. Firma pro zákazníky /příkazce/ obstarává přepravy nákladů všeho druhu. Rovněž pak pro příkazce zprostředkovává / zajišťuje, zařizuje/ další přepravní služby u dopravců a dalších subjektů přepravního trhu.

V rámci hlavních činností / Professional Priority Profilation - 3 P / firma obstarává,zprostředkovává, zajiš´tuje veškeré dopravní a přepravní operace, včetně organizace nakládek,překládek a vykládek / tzv. TUL-OPERATION/, spolupracuje při uzavírání přepravních, kupních a dalších obdobných smluv, provádí ve variantách pro příkazce volby a optimalizace dopravních cest podle jednotlivých druhů dopravních cest s ohledem na fundované zpracování způsobů a podmínek dodání zboží/ zejména s ohledem na volbu pro příkazce optimální dopravní parity podle INCOTERMS 2010 - viz presentace v německém jazyku.

Firma ve variantách navrhuje příkazcům / zákazníkům, přepravcům/ nejoptimálnější a cenově nejvýhodnější způsoby zabezpečení jejich přepravních požadavků v železniční, silniční, říční, námořní, kombinované a letecké dopravě.

Při absolutním respektování přání příkazců a vystupování " v zájmu zboží " se firma svým jednáním zavazuje k absolutnímu dodržování tzv. " neutrality zasílatele ". Konkrétní obstarání realizace dopravy resp. přepravy může být na základě požadavku příkazce realizováno i vlastními silami firmy s uplatněním "práva vlastního vstupu" zasílatele, a to především v rámci vnitrostátní a mezinárodní silniční dopravy /MKD/ a při přepravách těžkých a nadrozměrových nákladů /např. Schwertransport, Heavy /.

Firma v rámci flexibility uzavírá se svými partnery,dle jejich požadavků, řadu různých smluv, jejichž obsah je m.j. uveden v publikaci ." Přepravní smlouva v mezinárodní silniční dopravě nákladů - Výklad a texty Úmluvy CMR,autor : JUDr.Václav Roubal - Česmad Bohemia 1997". Proto firma Intranscom spol. s r.o. používá v praxi legislativně - právní postupy uváděné JUDr. Roubalem, špičkovým odborníkem ČR na "dopravní právo". Proto také pro svoje stávající a budoucí partnery se chce touto presentací a profilem firmy záměrně "oslovit "odborná veřejnost "konkrétní osvětou dané problematiky",zveřejněnou v uvedené publikaci.

K jednotlivým smlouvám:

Zasílatelskou /spediční/ smlouvou se zavazuje zasílatel/speditér/ svému příkazci, že mu na jeho účet, avšak vlastním jménem, obstará přepravu věci /zásilky/ z určitého místa /místa odeslání/ do jiného místa /místa určení/ nebo úkony s přepravou související /např.zajištění nakládky a vykládky jeřábem, celní služby atd./ a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli /speditérovi/ odměnu / § 601 Obchodního zákoníku/.

Smlouvou o přepravě věci /často někdy v praxi používaný ne zcela správný termín - / objednávka přepravy / se dopravce zavazuje odesílateli /přepravci/, že přepraví věc / zásilku/ z jednoho místa /místa odeslání/, do jiného místa /místa určení/ a odesílatel se zavazuje zaplatit dopravci odměnu / § 601 Obchodního zákoníku /.

Smlouvou komisionářskou se zakládá závazek komisionáře za odměnu obstarat na účet komitenta, ale jménem komisionáře, určitou záležitost / §577 Obchodního zákoníku /. V obchodním právu komisionářská smlouva je smlouvou, v níž komisionář, obstaravatel, se zavazuje že za odměnu provede svým jménem, ale na účet druhého - komitenta, příkazce, jednu či více právních operací týkajících se oběhu statků.Právní úkon, jako je smlouva o přepravě, tedy může zakládat komisi, obstaravatelství.

Zasílatelství, t.j. obstarání přepravy zásilky, je smlouva, kterou se komisionář /speditér/ nebo speditér zavazuje za odměnu, že svým jménem na účet příkazce nechá přepravit zásilku /příkazcem tu bude buď odesílatel nebo příjemce/a provede nebo dá provést úkony spojené s přepravou, jako je převzetí zásilky, předání třetímu dopravci, uskladnění, pojištění, proclení, dodání apod.Zatímco C.T.je dopravcem, C.E. je profesionálním speditérem, nikoli dopravcem, i když může provádět i dopravu.C.E. uzavírá smlouvy io přepravě zásilek a o pojištění zásilek, předává zásilky dopravci, přejímá a předává dokumenty přeprav, přejímá zásilku k odeslání a k dodání, dohlíží na vnitropodnikovou přepravy, konstatuje škody a manka, dohlíží na skladování, pořizuje celní doklady.C.E. je komisionář podle obecného práva, mandatář. Odpovídá za dobré provedení svého poslání a nepodléhá CMR.Odpovídá za zprostředkování, nikoli za výsledek. Je speditérem a odpovídá jako speditér.

Jestliže tedy příkazce /objednavatel přepravy, odesílatel zboží/ svěří přepravu speditérovi, nejde o smlouvu o přepravě, nývrž o smlouvu spediční, která nepodléhá CMR.Jestliže však svěří přepravu tomu, o němž předpokládá, že je to dopravce, ale který je ve skutečnosti C.T., jde o smlouvu o přepravě, i když to není smlouva reálná a nezahrnuje skutečné přemístění zásilky. Proto se v tomto případě na vztah příkazce a dopravce použije CMR.

Obstaravatel spedice, C.E., provádí spedici.Provádí ji svým jménem a na účet jejího příkazce. C.E., pokud nesdělí- a nemusí tak učinit- dopravci jméno svého komitenta, stává se vůči dopravci odesílatelem a bere na sebe odpovědnost vlastní této funkci.Proto na něho se obrací dopravce, aby přijal na cestě nutné pokyny.

V praxi firma Intranscom spol. s r.o. nabízí svým partnerům dvojí možné řešení:

 • Komisionář - dopravce / C.T. Commissionaire transporteur / se zaváže, že provede přepravu.Zaváže se tak přepravní smlouvou.V důsledku toho se stane dopravcem a přijme dopravcovu odpovědnost a ručení. Ale z různých technických důvodů / nedostatek dopravních prostředků, doprava sběrných zásilek, následná přeprava, větší rentabilita apod./ nechá provést dopravu svým vlastním jménem a na vlastní účet, avšak jiným dopravcem. C.T. je tedy dopravcem smluvním vedle jiného dopravce, skutečného nebo efektivního.
 • Komisionář - spedice /C.E. Commissionaire expéditeur / obstaratel spedice, který se specializuje na spedici a nikoli na vlastní přepravu vozidelem, který na sebe přejme závazek spedice, t.j. předá k dopravě zásilku a zásilka je přeprovována sice jeho jménem, ale na účet příkazce, skutečného odesílatele.Potíž spočívá v tom, že některé speditérské firmy jsou zřídka čisté v tom smyslu, že by se zabývaly jen spedicí. Mnohé z nich provádějí i přepravu vozidly. Odesílatel pan nemůže mít jistotu, zda C.E. neprovede i vlastní přepravu zásilky.V případě způsobené škody totiž C.E.bude tvrdit, že je jen speditérem a škodu zavinil skutečný dopravce, který nesplnil své závazky. Zmatek však může být zaviněn již tím, že v různých zemích může C.E.znamenat něco jiného a soudy si této rozdílnosti nemusí být vědomy.

Další činností firmy INTRANSCOM spol. s r.o., kterou nabízí svým zákazníkům a dopravcům je vyřizování tuzemských a zahraničních povolení pro přepravy těžkých a nadrozměrových nákladů, zajišťuje rovněž technické doprovody a koordinuje s orgány Policie ČR i předepsané policejní doprovody.

V rámci mezinárodní spediční činnosti ve spolupráci s přepravními partnery a s dopravci se firma orientuje na řešení veškerých přepravních nároků nejenom v Evropě, ale i mimo ni. Vzrůstá počet přepravních nároků směrem na teritorium Ruské federace a bývalých států Sovětského svazu / SNS /, asijských států, Japonska, Číny atd. Firma Intranscom spol. s r.o. různými kombinacemi všech druhů pozemních, vodních i leteckých doprav je připravena svým partnerům ve všech směrech pomoci.

Firma dále nabízí v rámci zpracování znaleckých posudků v úzké součinnosti s Ústavem soudního inženýrství / ÚSI/ při VUT v Brně, po odborném zaměření, virtuální zpracování tras pro přepravy těžkých a nadrozměrových nákladů v silniční dopravě. Ing. Jaroslav Kudláček je soudním znalcem a vyučujícím na ÚSI - VUT pro obor expertní inženýrství v dopravě. Aktivně se podílí na výuce budoucích dopravních inženýrů a soudních znalců.

"Pro presentaci firmy INTRANSCOM spol. s r.o. bylo na webové stránce použito m.j. obsahu dříve publikovaných pramenů.Jedná se o:

 • Realizace Incoterms 2000 + 2010 v dopravě a pojištění + přílohy+ průvodce doložkami, vydavatel ICC ČR , autor : JUDr.Miroslav Šubert 2003,2010
 • Přepravní smlouva v mezinárodní silniční dopravě nákladů, výklad a texty Úmluvy CMR, ČESMAD Bohemia , autor JUDr.Václav Roubal, 1997
 • ČESMAD Bohemia,přeprava nadměrných nákladů,školící materiál,duben 2010, autor: Ing. Zdeňka Kovářová, Ministerstvo dopravy ČR"
Zasilatelství
Zasilatelství
Zasilatelství
Zasilatelství