Železniční přeprava

MEZINÁRODNÍ ŽELEZNIČNÍ PŘEPRAVA ZBOŽÍ

Firma Intranscom spol. s r.o. úzce spolupracuje s profesinálními organizacemi zabývajícími se železniční nákladní přepravou.Mezinárodní železniční doprava je v současné době prováděna převážně na podkladě Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě - COTIF z roku 1980. Její nedílnou součástí jsou Jednotné právní ředpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží - CIM a Doplňujícími ustanoveními států / DCE/ a Jednotnými doplňujícími ustanoveními /DCU/, které platí od roke 1985 pro všechny zásilky podané k přepravě mezinárodním nákladním listem CIM vystaveným pro přepravní cestu, procházející po území nejméně dvou smluvních států po tratích, které jsou v seznamu úmluvy zapsány. Jednotné právní předpisy se použijí, zahrnuje-li mezinárodní přeprava, která je předmětem jediné smlouvy, jako doplněk přepravy po železnicích, překračujícící státní hranice též přepravu po silnicích nebo na říčních linkách nebo námořních zapsaných do Seznamu tratí.

Přepravní smlouva

Přepravní smlouvou uzavřenou mezi železnicí a přepravcem se železnice zavazuje, že za úplatu přepraví zásilku / zboží z místa odeslání na místo určení a tam ji předá příjemci/. Z přepravy mohou být některé předměty vyloučeny a některé přepravovány jen za zvláštních, přesně stanovených podmínek.To se týká především přepravy nebezpečného zboží, jehož přeprava je možná jen při dodržení podmínek stanovených Ŕádem pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží - RID.

Přepravní smlouva je uzavřena, jakmile odesílací stanice přijala zboží k přepravě s mezinárodním nákladním listem CIM. Nákladní list vyplňuje odesílatel ve vyhrazených rubrikách a předá jej odesílací stanici, která v něm doplní stanovené údaje a orazítkuje jej datovým razítkem odesílací stanice. Druhopis nákladního listu vydá odesílací stanice odesílate-li, účetní list zůstane u železnice odesílací.

Prvopis nákladního listu, karta, návěští a odběrný list doprovázejí zásilku až do stanice určení.Pro každou zásilku musí být vystaven samostatný nákladní list.Tato podmínka se nevztahuje na ucelené vlaky.Originál nákladního listu cestuje se zásilkou a je spolu s ní vydán příjemci.Druhopis dostane odesílatel po podeji zásilky, který se jím může legitimovat a žádat případnou změnu přepravní smlouvy, dokud zásilka nebyla příjemci vydána.Druhopis je důkazem o uzavřené přepravní smlouvě a slouží jako doklad při uplazňování nároku vůči železnici při ztrátě zásilky. V případě zevně zjistitelném poškození zásilky nebo její ztráty je železnice povinna sepsat komerční zápis. Veškeré další doklady, které doprovázejí zásilku, je nutno uvést jako přílohy v nákladním listu. Se zřetelem na sjednané platební podmínky je nutné zvážit, na koho bude nákladní list adresován / zda přímo na příjemce, či na banku, resp.zasílatele apod./. Pokud jde o dodání na dobírku nebo platbu proti dokumentům, adresuje se nákladní list na banku nebo zasílatele, kteří se pověřují zajištěním inkasa.

Odpovědnost železnice

Železnice, která přijala zboží s nákladním listem k přepravě, odpovídá za provedení přepravy zásilky po celé přepravní cestě až do jejího dodání příjemci. Každá následující železnice tím, že převzala zboží s nákladním listem, vstupuje do přepravní smlouvy podle tohoto dokladu a přejímá na sebe závazky, které z toho vyplývají.Je přesně specifikováno, kdy železnice odpovídá za škodu vzniklou úplnou nebo částečnou ztrátou nebo poškozením zboží v době od přijetí zboží k přepravě až do doby dodání příjemci resp.kdy je zproštěna této odpovědnosti. Rovněž jsou stanoveny dodací lhůty v ujednáních mezi železnicemi během přepravní cesty. Za ztracené se považuje zboží, které nebylo dodáno do 30 dnů po uplynutí dodací lhůty.

Reklamace

Reklamce poškození, ztráty, nedodržení dodacích lhůt musí být podána písemně buď odesílatelem nebo příjemcem.V komerčním zápisu, který je povinna sepsat železnice musí být uveden rozsah škody a její příčina, přičemž pro jednoznačnost uplatnění reklamace je žádoucí svědectví úřední osoby.

Železniční přepravné

Zahrnuje dovozné a doplňující poplatky, např.za pronájem kontejnerů, palet, plachet, za přistavení vozu, za nakládku a vykládku, za zdržné, za převážení, početní kontrolu, za celní odbavení, za přístavní poplatky anebo za případné kontroly / fytopatologické, veterinární, zdravotní apod./.V železniční přepravě je velmi důležitou vhodná volba tarifů, tarifní označení zboží, volba dopravní trasy, znalost svazových tarifů atd. V souladu se sjednanou dodací podmínkou uvádí odesílatel v nákladním listu CIM , tzv. výplatní záznam=frankaturní předpis. Určí, jakým způsobem bude hrazeno přepravné , t.j. které náklady hradí odesílatel a které příjemce zásilky.V úvahu přicházejí výplatní záznamy:

  • nevyplaceně = veškeré náklady platí příjemce
  • vyplaceno celé přepravené / dovozné, doplńujiící poplatky, clo a jiné výdaje/
  • vyplaceno dovozné až do...../tarifní bod mezi sousedními zeměmi /
  • vyplaceno dovozné
  • kódové označení dodací doložky Icoterms 2010

V každém konkrétním případě je však vždy nutno si možnost volby výplatních záznamů u železniční správy nebo železničního zasílatele předem ověřit / reglementace mezinárodních přeprav/.

Zvláštní pozornost je nutno věnovat výkonu dispozičního práva ze strany odesílatele, příjemce a železnice.

Přepravní podmínky pro veřejnou nákladní dopravu Českých drah byly vyhlášeny v přepravním řádu, ve kterém se m.j. stanoví zvláštní podmínky:

  • pro objednávky přepravy a výběr druhů železničních nákladních nákladních vozů
  • přepravní pro zboží nebezpečné
  • přepravní pro zboží zkazitelné
  • pro kombinovanou dopravu
  • přepravní pro zboží mimořádných rozměrů a hmotností

Źelezniční přepravy v režimu SMGS

Železniční přepravy do všech nástupnických států bývalého SSSR a zemí ležících za ním, t.j. do Číny, Koreje, Mongolska,Vietnamu, Iránu, Afganistánu nejsou možné na jeden nákladní list vystavený v režimu CIM. Na hranicích s bývalými státy SSSR, např na hranici polské a běloruské / např. Teraspol - Brest/ nebo slovenské a ukrajinské / Čierna nad Tisou - Čop resp. Mukačevo/ musí být proveden nový podej zásilky k přepravě na nákladní list SMGS, anebo v dovozu naopak. Přepravy po novém podeji se provádějí podle Dohody o mezinárodní železniční přepravě zboží SMGS na podkladě mezinárodníhon ákladního listu SMGS. Přeprava v důsledku rozdílného rozchodu kolejí se provádí zpravidla s překládkou zboží z vozu jednoho rozchodu do vozů druhého rozchodu.Překládka se provádí na území vstupní železnice Dohody SMGS.

Firma INTRANSCOM spol. s r.o. nabízí svým potenciálním partnerům, aby se v případech, kdy budou potřebovat jakoukoli přepravu po železnici - vnitrostátní anebo i mezinárodní, aby se na firmu s důvěrou obrátili.Úzce spolupracujeme s významnými a reno- movanými firmami, které se problematikou přepravy po železnici profesionálně zabývají. Zvláště pak pokud se jedná o přepravy těžkých a nadrozměrových nákladů všeho druhu a kontejnerové přepravy, zejména 20 - ti a 40 -ti stopými kontejnery v rámci kombinované přepravy.

Zejména přivítáme z hledisek teritoriálného zaměření nároky a požadavky partnerů směrem na východ - do Ruské federace, bývalých států Sovětského svazu, zemí Asie, Ameriky apod. a to buď přímo železniční dopravou resp.v kombinacích s říční, námořní příp.leteckou dopravou